طبیعت بکر فریدونشهر

ذخیره گاه جنگلی پشندگان

ذخیره گاه جنگلی پشندگان
1- ذخيره گاه طبيعت محدوده شده
منطقه اي يا مناطقي از عرصه خشكي يا دريا هستند كه از اكوسيستم ها يا گونه هاي نمونه يا استثنائي برخوردارند. اهداف مديريتي مترتب برآن عبارتند از:
- حفظ زيستگاه ها، اكوسيستم ها و گونه ها در شرايط دست نخورده تا حد امكان
- حفظ و نگهداري منابع ژنتيكي در شرايط تكاملي و پويا
- حفظ و نگهداري فرآيندهاي اكولوژيكي
- تضمين موجوديت نمونه هايي از محيط هاي طبيعي براي مطالعات علمي
- كاهش اختلال تا حد ممكن از طريق طرح ريزي دقيق و انجام پژوهش
- محدود كردن دسترسي عمومي به منطقه
2- اهداف عمده و اساسي در مديريت ذخيره گاههاي جنگلي
  با امعان نظر به حفظ تنوع زيستي (تنوع اكوسيستم، تنوع گونه و تنوع ژن) به عنوان زنجيره هاي مرتبط با هم به جهت تاثيرات متقابل در رويشگاه ها و زيستگاه هاي خود، جنگلها به ويژه در مناطق كم توان اكولوژيك و آسيب پذيرتر از نظر كمي و كيفي رو به كاهش نهاده و بسياري از گونه هاي بومي و اندميك و گونه هايي كه از نظر صفات بارز ژنتيكي در مقايسه با ساير رويشگاه ها برتر مي باشند در شرايط ويژه و حساس قرار دارند. لذا بايد سعي شود طرح هاي جامع تدارك شود تا تحت حمايت و حفاظت خاص قرار داده شوند. در بررسي و شناسائي گونه ها كه يكي از شرايط تعريف شده مجمع جهاني حفاظت طبيعت را احراز كند، در پريودهاي مشخص، امكان تجديد حيات را فراهم نمائيم.
3- سابقه مطالعات (فاز مطالعاتی ، سابقه اکولوژیکی و ...): در طرح مطالعاتی صیانت از جنگلهای زاگرس پشتکوه فریدونشهر مورد مطالعه قرار گرفته است.
4- پروژه مصوبه کمیته فنی دارد:                     ندارد:                          تاریخ و شماره مصوبه:
طرح تهیه شده و طبق نظرات داوران در دست اصلاح میباشد.
5- موقعیت جغرافیایی و وسعت پروژه:
1-5- نام شهرستان: فریدونشهر
 2-5- نام سامان عرفی: پشندگان
3-5-  حدود اربعه
- شمالا: به حد جاده پشندگان به مصیر
- جنوبا: رودخانه پشندگان و جاده پشندگان به کلوسه
- شرقا: اراضی ملی عرف پشندگان
- غربا: اراضی ملی عرف هومه
- وسعت: 105 هکتار
6- مشخصات عمومی محل اجرای پروژه
1-6-  ارتفاع از سطح دریا: حداقل 2000 و حداکثر 2400 متر از سطح دریا           
2-6-  میزان بارندگی سالهای اجرای طرح: 324 میلیمتر
3-6-  متوسط بارندگی در ده سال گذشته : 532.12 میلیمتر
 4-6- حداکثر و حداقل دما: حداکثر درجه حرارت مطلق 39.4 درجه سانتیگراد و حداقل درجه حرارت مطلق 40- درجه سانتیگراد میباشد.
5-6- پراکنش بارندگی: بيشترين مقدار بارندگي مربوط به فصل زمستان به ميزان 42 تا 53 درصد و بعد از آن فصل پاييز 27 تا 33 درصد و بهار با ميزان 18 تا 26 درصد بوده و در فصل تابستان كمترين ميزان بار ش در منطقه رخ داده و ميزان آن كمتر از 2 درصد بوده است .
 6-6- نوع بارش: ریزش های جوی اکثراً بصورت باران و برف میباشد.
  7-6- خاک: خاك هاي بسيار كم عمق تا كم عمق با بافت متوسط تا سبك Lithic Leptosols، Calcaric Regosols (واحد اراضی 2.2)
8-6- جهت باد: سریعترین باد در فروردین ماه با سرعت 25 متر بر ثانیه و در جهت جنوب شرقی میباشد.
 9-6- وضعیت فرسایش: دارای فرسایش سطحی و شیاری کم یا ضعیف
10-6- منابع تامین آب پروژه :         نزولات جوی:             چشمه:                   چاه :
11-6-  درصد و جهت شیب: بالای 60 درصد شیب و در جهت شمالی
12- 6- نوع پوشش گیاهی(درختی ، درختچه ای، بوته ای، علفی): گلابی وحشی، بلوط، کیکم، ارژن، راناس، دافنه، کلخنگ، زرشک، محلب، بنه، زالزالک، شن، نسترن، شیر خشت، Agropyron tricophurum، Bromus tomentellus، Centurea virgata، Gondelia tourneforti، Herdeum bulbosum، Phlomis olivieri، Stachys lavandulifolia، Scarila orientalis
 13-6- درصد تاج پوشش گیاهی: در کلاسه تاج پوشش 25-5 درصد قرار دارد.
 
 
 
  14-6- تراکم
تعداد در هكتار گونه ها در تيپ گلابي - بلوط

نام گونه فراواني در هكتار
شاخه زاد دانه زاد
گلابي 115 1220
بلوط 50 320
ارژن 15 0
زالزالك 15 75
راناس 0 65
دافنه 0 55
بنه 15 0
شن 5 20
كلخنگ 5 5
جمع كل 220 1760
       
 
فراواني در هكتار وضعيت تجديد حيات گونه هاي موجود در تيپ گلابي- بلوط
نام گونه وضعيت تجديد حيات
بذر جست
كيكم 30 0
گلابي 995 25
بنه 20 0
دافنه 45 0
راناس 145 0
بلوط 30 0
زالزالك 130 0
شن 60 0
نسترن 5 0
شير خشت 50 0
جمع كل 1510 25
 
 
فراواني در هكتار گونه‌هاي تيپ گلابي راناس
نام گونه
فراواني در هكتار به فرم پرورشي
شاخه زاد
دانه زاد
گلابي
50
255
ارژن
90
10
زالزالك
0
10
راناس
275
10
دافنه
0
15
بنه
5
0
نسترن
55
0
زبان گنجشك
25
15
زرشك
25
130
شيرخشت
5
0
كيكم
10
0
جمع كل
540
445
 
فراواني تجديد حيات گونه هاي موجود در تيپ گلابي راناس
نام گونه
وضعيت تجديد حيات
بذر
جست
گلابي
260
0
راناس
45
0
نسترن
10
0
زرشك
40
0
جمع كل
355
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول شرح اعتبارات سالانه- تخصیصی
                                                                                                                                                               ارقام به میلیون ریال

سال اعتبار تخصیص مرحله اول تخصیص مرحله دوم تخصیص مرحله سوم جمع تخصیص هزینه کرد برگشتی
1387 40 - - - 40 100 درصد -
1388 10       10 100 درصد  
1389              
1390              
1391              
1392              
1393 35       20 57 درصد  
1394 50       25.9 51.81 درصد  
1395 125       62.5 50  
 
 
- کل اعتبار پروژه در سال 1387
هزینه اجرا: 37 میلیون ریال، سایر: 3 میلیون ریال، جمع: 40 میلیون ریال، اعتبار بر اساس موافقتنامه: 60 میلیون ریال
- کل اعتبار پروژه در سال 1388
هزینه اجرا: 9 میلیون ریال، سایر: 1 میلیون ریال، جمع: 10 میلیون ریال، اعتبار بر اساس موافقتنامه: 10 میلیون ریال
- منابع تامین اعتبار پروژه در سال 1387: طرح مدیریت منابع جنگلی- استانی
- منابع تامین اعتبار پروژه در سال 1388: طرح مدیریت منابع جنگلی- استانی
اعتبار ذکر شده در سال 1387 مربوط به ذخیره گاههای جنگلی پشندگان و چال خلیل بوده و در ترمیم حصارکشی ذخیره گاههای جنگلی پشندگان و چال خلیل و جهت حقوق قرقبانان ذخیره گاههای جنگلی هزینه شده است.
اعتبار ذکر شده در سال 1388 مربوط به ذخیره گاههای جنگلی پشندگان و چال خلیل بوده و در ترمیم حصارکشی ذخیره گاههای جنگلی پشندگان و چال خلیل و جهت حقوق قرقبانان ذخیره گاههای جنگلی و همچنین اصلاح تابلو هزینه می شود.
 

ناظرین پروژه


ردیف سال نام و نام خانوادگی و امضا ناظر مقیم نام و نام خانوادگی و امضا ناظر استانی نام و نام خانوادگی و امضا ناظر ستادی ملاحظات
1 1390 منوچهر مقدسی سهیل سهیلی اصفهانی افشین ارجمندی  
 
2 1391 منوچهر مقدسی سهیل سهیلی اصفهانی افشین ارجمندی  
 
3 1392 خدابنده پیمان سهیل سهیلی اصفهانی افشین ارجمندی  
 
 
4
1393 خدابنده پیمان مرتضی برزوزاده شهاب بختیاری  
 
 
5
1394 خدابنده پیمان داود صالحی شهاب بختیاری  
 
6 1395 ابراهیم قلانی داود صالحی مازیار موثقی  
7 1396 ابراهیم قلانی داود صالحی مازیار موثقی  
8 1397 ابراهیم قلانی داود صالحی مازیار موثقی  
 
 
 
 


بازدید : 2332 8 اسفند 1396 ساعت 12:59 ب.ظ
برچسب ها : صیانت از جنگلهای زاگرس ، جنگل ، فریدونشهر ، منابع طبیعی
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری