طبیعت بکر فریدونشهر

گشت و مراقبت

پروژه گشت و مراقبت  شهرستان فریدونشهر
عبارت است از گشت و مراقبت و سر كشي به منظور اجرای طرح مدیریت چرا ( کنترل کوچ و شمارش دام ) و حفاظت از عرصه هاي منابع ملي (آبخیزداری ، مرتع ، جنگل ، بیابان ، بهره برداری و ...) شهرستان فریدونشهر.

وظایف :

1-گشت و مراقبت موضوع قرارداد در طول 24 ساعت در مدت قرارداد بايد انجام گيرد و از هرگونه تخريب ، تجاوز ، تصرف بايد بصورت جدي جلوگيري شود .
2-اجرای طرح مدریت چرا ( کنترل کوچ و شمارش دام ) .
3- سرکشی به داخل محدوده های مرتعی بر اسا س سامانهای عرفی
4- بررسی وضعیت دامداران حاضر ( مجاز داررای پروانه چرا و یا حضور دامداران غیر مجاز ) بر اساس فهرست دامدارن به همراه اطلاعات آن از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان.
5- بررسی دام موجود و دام مجاز و ارائه گزارش در سریعترین زمان ممکن به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان.
6- کنترل تاریخ ورود و خروج دام به مرتع .
7- بررسی در هر سامانه عرفی دامداران از نظر مشخص نمودن دامداران فوتی و اعلام گزارش به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بر اساس لیست اسامی دامداران.
8-گزارش عدم حضور دامدار با پروانه در هر یک از سامانه های عرفی و جمع بندی آنها توسط مسئول واحد مرتع شهرستان.
9-اعلام گزارش کتبی مربوط به دامداران پروانه دار فاقد دام که مراتع خود به افراد غیر اجاره می دهند.( مرتع فروشی)
10-تحویل گرفتن فهرست دامداران انصرافی و ابطالی از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان به همراه اطلاعات مربوط و کنترل آن در هر سامانه عرفی مبنی بر حضور یا عدم حضور دام آنها .


 
بازدید : 1959 7 بهمن 1396 ساعت 08:16 ب.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری