طبیعت بکر فریدونشهر

چالچرانه کولاب 96

بسمه تعالي
وزارت جهاد کشاورزي
سازمان جنگلها, مراتع و آبخيزداري کشور
دفتر طرح و برنامه و آمار- گروه نظارت و ارزشيابي
اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان  اصفهان
 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر
شناسنامه پروژه غنی سازی جنگل با بذربلوط (چالچرانه-کولاب)


 
 
سال تصويب طرح: 1384 سال شروع و اجراء طرح:1396 مدت اجراي طرح:   چهار ماه
فاصله محل اجراي طرح تا شهرستان : 70 کیلومتر
 ناظر مقيم شهرستان: مهندس ابراهیم قلانی    کارشناس ناظر استان:مهندس داود صالحی     
 نام مجري يا مجريان طرح:شرکت تعاونی تولید کشاورزی کشتکاران زرین شهر 
 
1- اهداف طرح به ترتيب اهميت:
  1- غنی سازی جنگل
 2- حفظ ، احیا و توسعه گونه های جنگل از جمله گونه غالب ( بلوط)
  3- جلوگیری از فرسایش خاک با گونه مقاوم با توجه به شیب منطقه
 4- افزایش رطوبت خاک جهت پیشگیری از خشکیدگی بلوط
5- افزایش سطح تاج پوشش منطقه
 
2- سابقه مطالعات در منطقه اجراي طرح: دارد
3- سابقه عمليات اجرايي در منطقه طرح: دارد(مبارزه با آفت جوانه خوار بلوط-اجرای عملیات پرورشی)
4- موقعيت جغرافيايي و مساحت طرح:
 
                       1- طول جغرافیایی 380496  عرض جغرافيايي 3649508
                       2- کد و مقيآس نقشه:  1:50000                             3- مساحت طرح: 34   هکتار             
                       4- حدود اربعه منطقه طرح:                                  
شمالا":جاده گله نر                       جنوبا":اراضی کشاورزی چالچرانه و کولاب
شرقا":اراضی ملی چالچرانه             غربا": اراضی ملی کولاب
 
5- با استفاده از GPS مختصات رئوس منطقه طرح مشخص و نقشه اجرايي کامپيوتري با مقيآس کوچک ضميمه شناسنامه مياشد:    می باشد: ***                
6- نوع اقليم با ذکر روش تعيين آن: جنگل های نیمه خشک ( آمبرژه)
7- مشخصات اکولوژيکي طرح:
 
                                     1- متوسط ارتفاع از سطح دريآ:   1900  متر
                                     2- متوسط بارندگي سالانه:       550    ميلي متر
                                     3- نوع بارش: باران وبرف
                                     4- متوسط دماي سالانه:   حداکثر درجه حرارت منطقه    38 حداقل آن10-  درجه سانتي گراد
                                     5- بافت و نوع خاک:سنگین،کم عمق و آهکی  PH خاک:6.5-7         
                                     6- باد غالب منطقه:بادهای غربی  از جهت:  غربی شرقی    با سرعت:     10     کيلومتر
7- نوع فرسايش:  آبي                                                                            
8- وضعيت آبهاي زيرزميني منطقه طرح:
                                           عمق آب:30 متر کيفيت آب: خوب و شیرین   EC<1000
 
 
فرم بازديد:
 
در تاريخ: 20/9/1396 از منطقه طرح: صیانت- عملیات غنی سازی جنگل با بذر بلوط پروژه: چالچرانه-کولاب  بازديد به عمل آمد که موارد ذيل قابل ذکر است:                    
 
-         نقاط قوت:
افزایش نفوذ پذیری آب ، کاهش فرسایش خاک و غنی سازی جنگل.
 
 
-         نقاط ضعف:
     شاید در آینده نتوان قرق را انجام دهیم.
 
 
-         نحوه ميزان مشارکت بهره برداران:
     حفر چاله ها و کاشت بذر توسط اهالی خود روستای چالچرانه و کولاب انجام گرفت.
 
-         اثرات اجرايي پروژه ها در طرح:
     حفظ و توسعه جنگل و پیشگیری از پدیده خشکیدگی در گونه غالب زاگرس( بلوط)- ایجاد درآمد برای بهره برداران- تشویق بهره برداران به حفاظت از عرصه های جنگلی
 
-         وضعيت کيفي پروژه مورد بازديد:
     تعداد چاله 3400 – مساحت 34 هکتار- بذر مصرفی 350 کیلوگرم – تعداد بذر در هر چاله 5 الی 6 عدد-        عمق*عرض*طول چاله ها به ترتیب 5. متر ، 5. متر ، 2متر – فواص چاله ها 10 الی 12 متر.
 
-         پيشنهادات لازم جهت برنامه ريزي و اجراي بهتر پروژه ها:
تاحدود سه سال حداقل واکاری انجام گیرد و نظارت بطور مرتب انجام گیرد. سعی شود با مردم جلسه ای گذاشته شود که تا اوایل خرداد ماه دام وارد مرتع نگردد.
 
 
-         تاريخ، نام، امضاء و مسئوليت بازديد کننده:
 
           96/09/20   مهندس ابراهیم قلانی- کارشناس ناظر صیانت
 
مراجع تاييد کننده:
 


تاييد کنندگان
سال
تاريخ, نام و امضاء
کارشناس شهرستان رئيس اداره شهرستان کارشناس معين استان رئيس اداره استان دبير هسته نظارت و ارزشيابي استان رئيس هسته نظارت و ارزشيابي استان
اول مهندس ابراهیم قلانی مهندس امین حافظی مهندس داوود صالحی مهندس مرتضی برزو زاده    
دوم            
سوم            
 
 
تاريخ:                  روز:                   ماه:                     سال:
شماره ثبت کامپيوتر:
 
 
توجه:
1-     اين شناسنامه هر ساله بايستي به تاييد مراجع تاييد کننده فوق برسد.
2-   اين شناسنامه پس از امضاء مراجع تاييد کننده فوق الذکر و ثبت کامپيوتر در اداره طرح و برنامه استان, عودت به شهرستان و تحويل رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان در کنار طرح مربوطه قرار گرفته تا به موقع قابل دسترسي باشد.
 
مقیاس  
تاریخ نقشه برداری 20/9/1396
ارائه دهنده مهندس ابراهیم قلانی
نقشه بردار مهندس ابراهیم قلانی
 
 

 
ردیف شرح عملیات حجم کل عملیات سال اول سال دوم سال سوم سال چهارم ملاحظات
عملکرد درصد عملکرد عملکرد درصد عملکرد عملکرد درصد عملکرد عملکرد درصد عملکرد
1 جنگلکاری با بذر چالچرانه  
34 هکتار
 
                 
2    
 
 
 
                 
3    
 
 
 
                 
 
 
بازدید : 2628 7 بهمن 1396 ساعت 08:14 ق.ظ
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری