طبیعت بکر فریدونشهر

روابط عمومی

شرح وظایف روابط عمومی:
هيئت وزيران درجلسه مورخ 23/2/1386بنا به پيشنهاد مشترك شماره 312/2082س خ مورخ 23/3/1386 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور و شوراي اطلاع رساني دولت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آئين نامه ، نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود :

آئين نامه نحوه فعاليت، وظايف و اختيارات روابط عمومي دستگاههاي اجرايي
ماده 1 – در اين آئين نامه ، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند :
الف- روابط عمومي : اداره كل يا دفتر روابط عمومي دستگاههاي اجرايي
ب- شوراي اطلاع رساني دولت
ج- سخنگوي دولت : سخنگوي دولت جمهوري اسلامي ايران و رئيس شوراي اطلاع رساني دولت.
ماده 2- اهم فعاليتهاي روابط عمومي هر وزارتخانه يا سازمان، اجراي سياستهاي اطلاع رساني دولت،همكاري با رسانه‌هاي جمعي جهت انعكاس مناسب عملكردهاي بخشهاي مختلف،پاسخگويي به ابهام ها و اطلاع رساني درخصوص آن دستگاه، تهيه و اجراي طرح هاي تبليغاتي سازمان، اجراي مناسب مراسم و مناسبتها، ايجاد حسن رابطه بين كاركنان و مسئولان دستگاه مربوط ازطريق برگزاري جلسات داخلي، نظارت بر انتشارات و نشريات دستگاه، مديريت پايگاههاي اطلاع رساني الكترونيك دستگاه و افكارسنجي عمومي و دستگاهي است.
تبصره 1- شرح وظايف و ساختار جديد سازماني روابط عمومي ها جهت اجراي وظايف يادشده باتوجه به شرح وظايف، اهداف، پراكندگي جغرافيايي و ساير موارد مربوط به ظرف چهارماه پس از ابلاغ اين آئين نامه با پيشنهاد سخنگوي دولت به تائيد شوراي اطلاع رساني دولت رسيده و با تصويب معاونت ذيربط در سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور لازم الاجرا مي گردد.
تبصره 2- به منظور ايجاد ساختار مناسب روابط عمومي، دستگاههاي اجرايي موظفند جذب ظرفيت سازماني مصوب روابط عمومي را از سهميه استخدامي ستادي و استاني خود از ميان دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي روابط عمومي و رشته هاي مرتبط و يا دارندگان تجربه كاري در زمينه روابط عمومي را در اولويت قرار داده و جهت ارتقاي پستهاي حوزه روابط عمومي اقدام نمايند.
ماده 3- امور ارتباطي، تبليغاتي و اطلاع رساني دستگاههاي اجرايي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – بايد تابغ خط مشي ها و سياستهاي اجرايي دولت باشد.
تبصره 1 – رئيس شوراي اطلاع رساني دولت موظف است به صورت مستمر نظارت موثر بر اجراي صحيح سياستهاي تبليغاتي و اطلاع رساني دولت را بعمل آورده و زمينه آموزش مديران روابط عمومي ها جهت اجراي مناسب مفاد اين آئين نامه را با همكاري دستگاههاي اجرايي و آموزشي و انجمنها و موسسات ذيصلاح غيردولتي فراهم سازد.
تبصره 2 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هزينه هاي آموزشي و هماهنگي اطلاع رساني دولت را در رديف مستقل در بودجه سالانه ذيل رديفهاي نهاد رياست جمهوري منظور و دراختيار دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت قرار دهد.
تبصره 3- اختيارات هيئت وزيران درخصوص تعيين ضوابط و هماهنگي اطلاع رساني و امور تبليغاتي به كارگروهي مركب از وزراء دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور تفويض مي گردد. ملاك تصميم گيري درخصوص اختيارات يادشده موافقت وزيران عضو كارگروه ياشده مي باشد و مصوبات آن درصورت تائيد رئيس جمهور با رعايت ماده (19) آئين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور مي باشد.
تبصره 4 – پرداخت هرنوع وجه صرفاً در چارچوب ماده (3) اين آئين نامه مجاز و پرداخت هرگونه وجه ديگري ممنوع است. ذيحسابان وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و سازمان حسابرسي يا حسابرسان قانوني شركتها مكلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمايند.
ماده 4 – مدير روابط عمومي دستگاههاي اجرايي در سطح ستادي ازسوي عالي ترين مقام دستگاه و از ميان افراد داراي خلاقيت، تحرك و آگاهي سياسي – اجتماعي و رسانه اي و تا حد امكان مرتبط با رشته روابط عمومي با هماهنگي سخنگو و در سازمانها و ادارات زيرمجموعه هر دستگاه با هماهنگي مدير روابط عمومي دستگاه مربوط انتخاب خواهد شد و به صورت مستقيم زير نظر مقام منصوب كننده فعاليت خواهد بود.
تبصره 1 – دستگاههاي اجرايي مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه تا حد امكان كليه فعاليتهاي قابل انتشار و ارتباطات تمام بخشهاي دستگاه ازجمله پايگاههاي اطلاع رساني دستگاه به صورت متمركز ازسوي روابط عمومي مربوط صورت پذيرد. موارد استثناء به پيشنهاد دستگاه به تصويب شوراي اطلاع رساني دولت خواهد رسيد.
تبصره 2 – عالي ترين مقام دستگاه مربوط، سخنگوي دستگاه را از ميان مسئولان ارشد دستگاه مربوط با اولويت مدير روابط عمومي و با رعايت تبصره (1) اين ماده انتخاب خواهد نمود. مواضع رسمي دستگاه ازسوي سخنگوي آن دستگاه اعلام خواهد شد.
ماده 5 – به منظور ايجاد انسجام، اتخاذ شيوه هاي مناسب و هماهنگي در امور اطلاع رساني و ايجاد وحدت رويه، شوراي هماهنگي روابط عمومي دستگاههاي اجرايي متشكل از كليه مديران روابط عمومي دستگاهها و معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به رياست سخنگو و دبيري دبير شورا تشكيل خواهد شد.
تبصره – شوراي هماهنگي روابط عمومي در مراكز استانها به رياست استاندار و در غياب وي معاون سياسي و امنيتي استاندار و دبيري مسئول روابط عمومي استانداري و با شركت كليه مسئولان روابط عمومي دستگاههاي استاني و فرمانداريها تشكيل مي گردد و وظيفه هماهنگي اطلاع رساني دستگاههاي اجرايي را در استان برعهده خواهد داشت.
ماده 6- به استثناي مقامات موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت- مصوب 1370 – و همطرازان آنها، انجام هرگونه مصاحبه توسط مسئولين و كاركنان دستگاه و انتشار هرگونه خبر بايد ازطريق روابط عمومي دستگاه و با رعايت سياستهاي كلي اطلاع رساني دولت صورت پذيرد.
ماده 7 – روابط عمومي ها موظف به همكاري و تعامل مناسب با تمامي رسانه هاي قانوني به خصوص سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، خبرگزاري جمهوري اسلامي و موسسه فرهنگي- مطبوعاتي ايران و رعايت سياستهاي مربوط ابلاغي موضوع آئين نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع رساني (سايتهاي) ايراني، موضوع تصويب نامه شماره 109060/ت35741هـ مورخ 5/9/1385 ازسوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هستند.
ماده 8 – روابط عمومي ها حداكثر تا اول اسفندماه هرسال برنامه هاي ارتباطي، اطلاعاتي و انتشاراتي سال بعد خود را براساس برنامه سالانه وزارتخانه يا سازمان متبوع و هماهنگي با دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت تنظيم خواهند نمود.
ماده 9 – دستگاهها موظفند حداقل دو در هزار بودجه جاري ستادي و استاني خود را به تفكيك براي فعاليتهاي روابط عمومي و اطلاع رساني در نظر بگيرند و هنگام مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا استان آن را به عنان هزينه هاي ضروري دستگاه منظور كنند و دراختيار روابط عمومي ها قرار دهند.
ماده 10 – كليه آئين نامه ، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مغاير ازجمله تصويب نامه شماره 81552 مورخ 28/12/1353 لغو مي گردد.

 
بازدید : 1476 2 بهمن 1396 ساعت 09:12 ق.ظ
برچسب ها : روابط عمومی ، سایت ، مدیریت سایت
 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری